Vedtægter for Grøndalsvænge Fritidsforening

Foreningens vedtægter
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Grøndalsvænge Fritidsforening med hjemsted Vindruevej 2B, 2400 København NV.
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe større mulighed for fælles aktiviteter og socialt samvær mellem beboerne i Grøndalsvænge.
§3 Medlemsskab
A: Alle husstande samt ekspektanter og deres husstande i Haveboligforeningen Grøndalsvænge er automatisk medlem af Grøndalsvænge Fritidsforening.
B: Som medlem har man mulighed for at deltage i enhver interesse afdeling samt for at leje vore lokaler.
C: For at kunne deltage i en interesseafdeling skal man dog godkendes af denne.
I tilfælde af at der er ekspektanceliste for optagelse i en interesseafdeling har medlemmer under §3 stk A
fortrinsret for optagelse.
Interesseafdelingerne bestemmer selv hvilket medlemstal der max. kan være i en afdeling.
§4 Økonomisk ansvarlig
Enhver interesseafdeling er økonomisk ansvarlig og hæfter for egen gæld.
§5 Repræsentantskabet
A: Repræsentantskabet består af bestyrelsen (formand , kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer)
1 formand + 1 repræsentant for hver påbegyndt 30 medlemmer fra hver interesseafdeling.
Dog kan ingen interesseafdeling have mere end 5 repræsentanter.
Bestyrelsesmedlemmer kan erstattes af de 2 valgte suppleanter.
Interesseafdelingernes valgte repræsentanter kan erstattes med suppleanter efter interesseafdelingens
egne ønsker.
B: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april måned med følgende dagsorden:
PKT.1. Valg af dirigent
PKT.2. Konstatering af lovligt fremmøde
PKT 3. Nye interesseafdelinger
PKT 4. Beretning
PKT 5. Regnskab-Budget herunder underafdelingskontingent til GFF fra interessegrupperne.
PKT 6. Indkomne forslag
PKT 7. Fremtidigt virke
PKT 8. Valg
PKT 9. Eventuelt
C: Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel.
Med indkaldelsen skal medfølge formandens beretning , revideret regnskab samt budgetoversigt for
det kommende år.
D: Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Bestyrelsen skal senest 7 dage før repræsentantskabsmødet, have omdelt eventuelle indkommende forslag til de
respektive interessegruppers formænd, i det antal kopier. som interessegruppen må stille med, jævnfør
Fritidsforeningens vedtægter,§5 stk A
E: Ved afstemninger i repræsentantskabet er almindeligt stemmeflertal gældende.
På begæring af et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant fra interesseafdelingerne
skal afstemning foregå skriftligt.
F: Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt dog max. 1 pr. deltager.
G: Repræsentantskabet træffer afgørelser i sager af fælles interesse for Grøndalsvænge Fritidsforening,
idet enhver interesseafdeling er en selvstændig enhed inden for sit område.
H: Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
For at blive valgt til bestyrelsen skal den foreslåede være tilstede på repræsentantskabsmødet eller
have givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg.
På lige år vælges:

Formand
1 bestyrelsesmedlem
1 suppleant
1 revisor
1 revisor suppleant

På ulige år vælges:
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
1 revisor
1 revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med næstformand og sekretær.
I: Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer, varetager den daglige ledelse af foreningen,
Og er ansvarlig over for bestyrelsen og repræsentantskabet.
J: Referat af repræsentantskabsmødet skal indføres i en ”protokol” og underskrives af formand, referent og dirigent.
K: Beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet/ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Skal tilsendes formændene for interesse afdelingerne senest 1 måned efter mødet.
L: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes hvis mindst 2 interesse afdelinger eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden.
Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 14 dage efter anmodningen.
§6 Bestyrelsens opgave
A: At stå for den daglige drift af fritidsforeningen
B: Vejlede og opmuntre til start af nye interesse afdelinger.
C: Administrere lokalefordeling og udlejning
D: Tage initiativer til arrangementer af fælles interesse for foreningens medlemmer.
E: Foreningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget
F: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
§7 Interesse afdelingerne
Anmodning om oprettelse af en interesse afdeling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og af denne
behandles og eventuelt godkendes på et bestyrelsesmøde inden 4 uger efter fremsendelsen.
Anmodningen skal indeholde oplysning om emne og forventet lokalebehov.
Bestyrelsens afgørelse forelægges på førstkommende repræsentantskabsmøde under dagsordenens pkt.3
Nye interesse afdelinger.
Interesse afdelingens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen og må ikke være i strid med Fritidsforeningens love.
§8 Interessegruppekontingent
Det årlige kontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.
Kontingentet betales helårligt forud og opkræves af fritidsforeningen den 1. januar hvert år.
Interesse afdelingerne skal fremsende medlemsliste hvert år den 1. november.
Opkrævningsformen af kontingentet til fritidsforeningen, aftales mellem bestyrelsen og de enkelte interesse afdelinger.
Fritidsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskaber og beholdninger.
§9 Vedtægtsændringer
Til ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 50% af repræsentantskabet er repræsenteret og mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Hvis repræsentantskabet er beslutningsdygtig, men det nødvendige flertal ikke kan opnås, kan et almindeligt flertal
af repræsentantskabet kræve forslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer.
Ved vedtagelse ved urafstemning kræves almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.
§10 Ophør
A: I tilfælde af en interesse afdeling ophører og tilfalder efter afviklingen eventuelle aktiver Grøndalsvænge
Fritidsforening.
B: I tilfælde af Grøndalsvænge Fritidsforenings ophør tilfalder efter afviklingen eventuelle aktiver, tilsvarende
aktiver under Haveboligforeningens regi.
C: Grøndalsvænge Fritidsforening kan ikke opløses, så længe blot en interesse afdeling ønsker at fortsætte.
§11 Særlige regler
A: Den til en hver tid værende formand for Haveboligforeningen Grøndalsvænge indbydes til repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.
B: Grøndalsvænge Fritidsforenings vedtægter skal fremsendes til Haveboligforeningen Grøndalsvænges bestyrelse til orientering.
Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 7.maj 2012
For Grøndalsvænge Fritidsforening

Torben Andersen Bo Carlsson Helle Hjort
Formand Kasserere Næstformand

Dirigent Tom Jensen