Vedtægter for Grøndalsvænge Fritidsforening

Download vedtægterne som PDF 2021 version

Foreningens vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Grøndalsvænge Fritidsforening med hjemsted Vindruevej 2B, 240o København NV.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe større mulighed for fælles aktiviteter og socialt samvær mellem beboerne i Grøndalsvænge.

S3 Medlemskab
A: Alle husstande samt ekspektanter og deres husstande i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge er automatisk medlem af Grøndalsvænge Fritidsforening.

B: Som medlem har man mulighed for at deltage i enhver interesse afdeling samt for at leje vore lokaler.

C: Alle medlemmer kan deltage i en interesse afdeling.
I tilfælde af at der er ekspektanter/venteliste for optagelse i en interesse afdeling er det muligt af komme på denne venteliste.

§4 Økonomisk ansvarlig
Enhver interesse afdeling er økonomisk ansvarlig og hæfter for egen gæld.

§5 Repræsentantskabet
A: Repræsentantskabet består af bestyrelsen (formand , kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer) 1 formand + 1 repræsentant.
Bestyrelsesmedlemmer kan erstattes af de 2 valgte suppleanter. Interesse afdelingernes valgte repræsentanter kan erstattes med suppleanter efter interesse afdelingens egne ønsker.

B: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april/maj måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af lovligt fremmøde
3. Nye interesse afdelinger
4. Formandens beretning
5. Regnskab-Budget herunder underafdelingskontingent til GFF fra interessegrupperne. 

6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt virke
8. Valg
9. Eventuelt

C: Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel.  Med indkaldelsen skal medfølge formandens beretning, revideret regnskab samt budgetoversigt for det kommende år.

D: Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.  Bestyrelsen skal senest 7 dage før repræsentantskabsmødet, have fremsendt eventuelle indkommende forslag til de respektive interessegruppers formænd.

E: Ved afstemninger i repræsentantskabet er almindeligt stemmeflertal gældende.  På begæring af et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant fra interesse afdelingerne skal afstemningen foregå skriftligt.

F: Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt dog max. 1 pr. deltager.

G: Repræsentantskabet træffer afgørelser i sager af fælles interesse for Grøndalsvænge Fritidsforening, idet enhver interesse afdeling er en selvstændig enhed inden for sit område.

H: Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant. Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisor suppleant. For at blive valgt til bestyrelsen skal den foreslåede være tilstede på repræsentantskabsmødet eller
have givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg.

På lige år vælges:

Formand
1 bestyrelsesmedlem 1 suppleant
1 revisor
1 revisor suppleant

På ulige år vælges:

Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer 1 revisor
1 revisor suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med næstformand og sekretær.

I: Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer, varetager den daglige ledelse af foreningen og er ansvarlig over for bestyrelsen og repræsentantskabet.

J: Referat af repræsentantskabsmodet skal indføres i en “protokol” og underskrives af formand, referent og dirigent.

K: Beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet/ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal tilsendes formændene for interesse afdelingerne senest 1 måned efter mødet.

L: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes hvis mindst 2 interesse afdelinger eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden.
Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 14 dage efter anmodningen.

§6 Bestyrelsens opgave
A: At stå for den daglige drift af fritidsforeningen

B: Vejlede og opmuntre til start af nye interesse afdelinger.

C: Administrere lokalefordeling og udlejning

D: Tage initiativer til arrangementer af fælles interesse for foreningens medlemmer.

E: Foreningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget

F: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§7 Interesse afdelingerne.
Forslag om oprettelse af en interesse afdeling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og af denne behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Anmodningen skal indeholde oplysning om emne og forventet lokalebehov. Interesse afdelingens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen og må ikke være i strid med Fritidsforeningens vedtægter.

§8 Interessegruppekontingent
Det årlige kontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.
Kontingentet betales helårligt forud og opkræves af fritidsforeningen hvert år efter repræsentantskabsmødet.
Interesse afdelingerne skal fremsende medlemsliste hvert år senest den 1. november. Opkrævningsformen af kontingentet til fritidsforeningen, aftales mellem bestyrelsen og de enkelte interesse afdelinger.
Fritidsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskaber og beholdninger.

§9 Vedtægtsændringer
Til ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 50% af repræsentantskabet er repræsenteret og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, men det nødvendige flertal ikke kan opnås, kan et almindeligt flertal
 af repræsentantskabet kræve forslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved vedtagelse ved urafstemning kræves almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

§10 Ophør

A: I tilfælde af en interesse afdeling ophører og tilfalder efter afviklingen eventuelle aktiver Grøndalsvænge Fritidsforening.

B: I tilfælde af Grøndalsvænge Fritidsforenings ophør tilfalder efter afviklingen eventuelle aktiver, tilsvarende aktiver under Andelsboligforeningens regi.

C: Grøndalsvænge Fritidsforening kan ikke opløses, så længe blot en interesse afdeling ønsker at fortsætte.

§11 Særlige regler

A: Den til en hver tid værende formand for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge indbydes til repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.

B: Grøndalsvænge Fritidsforenings vedtægter skal fremsendes til Andelsboligforeningen Grøndalsvænges bestyrelse til orientering.

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 29/4-2o19

For Grøndalsvænge Fritidsforening

Torben Andersen (Formand)

Helle Hjort (Sekretær)

Joan Carlsson (Næstformand)

Bo Cat Bo Carlsson  (Kasserere)

Susanne Marcher